จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
ลักษณะโครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร
1. นายนพรัตน์  ถนอมวงษ์                   รองนายก รักษาราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสำเนา  ใบกะเบา                      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางแคทธลียา  ประสพเหมาะ            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายรอง  คิดควร                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสุชิน เข็มเงิน                          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายคะนึง  จันบาง                        สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายบุญลือ  เจริญสุข                     สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5. นายอามิน  ผูกฤทธิ์                       สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. นายกันหา   งามบุญชื่น                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
7. นางวนิดา  เมืองนาคิน                     สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล