จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
สำนักงานปลัด
 
นายอภินันท์ บุนนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอัมพา มานะประเสริฐศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอัมพา มานะประเสริฐศักดิ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
นางสาวนารี เจริญทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวโชติรส คงมั่น
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสโรชา คำบรรเทิง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์