จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
นายสมหมาย ประสพเหมาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนพรัตน์ ถนอมวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสำเนา ใบกะเบา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวแคลธลียา ประสพเหมาะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล