จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
นายรอง คิดควร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุชิน เข็มเงิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภินันท์ บุนนาค
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
นายบุญลือ เจริญสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายคนึง จันบาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายอามิน ผูกฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายกันหา งามบุญชื่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นางสาววนิดา เมืองนาคิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4