จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

2.  โครงสร้างพื้นที่
  2.1 การคมนาคม
- ถนนลูกรัง 1 สาย ใช้การได้ดี 1 สาย ต้องปรับปรุง    -  สาย
- ถนนแอสฟัส  6 สาย  ใช้การได้ดี  6  สาย  ต้องปรับปรุง    -  สาย
- ถนนคอนกรีต  7  สาย  ใช้การได้ดี  7  สาย
การคมนาคมของตำบลชะแมบ สามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง ๆ มี 3 สายด้วยกัน สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต คือ
- สายถนนพหลโยธิน      -         วังน้อย
- สายถนนคันคลอง 26   -         วังน้อย
- สายถนนคันคลอง 27   -         สนันทึบ
- สายถนนคันคลอง 6     -         เทศบาล

 

2.2 การประปา
ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ
1. หมู่บ้านวังทรัพย์สิน
2. มัสยิดดารุ๊นนาอีม
3. กลางคลอง 27
4. กลางคลอง 27


2.3 การไฟฟ้า                เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย ปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 100% ของพื้นที่ และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน


2.4 การสื่อสาร
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(อำเภอวังน้อย) และ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อำเภอวังน้อย) ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่ตำบลชะแมบ แต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอำเภอวังน้อยได้