จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
ลักษณะทางสังคม

4. ด้านสังคม   
4.1 ศาสนา
ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีวัดและมีมัสยิด ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้


4.2 ด้านการศึกษา
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.วัดยมนาตามธรรม       หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ
2.วัดน้อมประชาสรรค์     หมู่ที่ 3 ตำบลชะแมบ
3.มัสยิดดารุ้นนาอีม       หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ


4.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ มีลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 4 แห่ง คือ
-  องค์กรบริหารส่วนตำบลชะแมบ
-  บริเวณลานกีฬาโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม
-  บริเวณลานกีฬาโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงษ์พิทยา
-  บริเวณลานกีฬาโรงเรียนกลางคลอง 27
-  บริเวณลานกีฬาโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์


4.4 ด้านการสาธรณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ มีสถานบริการสาธารณสุขในเขตตำบลชะแมบ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยตำบลชะแมบ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้
- พยาบาลวิชาชัพ                   1        คน
- นักวิชากรสาธารณสุข             2        คน
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     1        คน
- นักการแพทย์แผนไทย            1        คน
- ผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย      1        คน


 4.5 ด้านความปลอดภัยมนชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตพื้นที่มีตำรวจสายตรวจ ตรวจตราบริเวณหมู่ที่ 1-4 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย ออกตรวจเป็นประจำ


 4.6 ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
- ฯลฯ


5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สภาพภูมิประเทศของตำบลชะแมบ เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงประมาณ
ร้อยละ 20 ของ พื้นที่ทั้งหมด สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนบางแห่งเป็นดินเค็มร้อยละ 10 ของพื้นที่
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ,ลำห้วย                     -         แห่ง


6. ด้านการเมือง การบริหาร
- การเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ มีเขตการปกครองจำนวน 4 หมู่บ้าน สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หมู่ละ 2 คน รวม 8 คน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน