จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 95% ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 6,403 ไร่ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 40,496 บาท/คน/ปี (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ใกล้เคียงร้อยละ 80 ทำการเกษตรร้อยละ 15 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
-สถาบันการเงิน           -         แห่ง
-ปั้มน้ำมัน                  2        แห่ง
- ตลาด (ชั่วคราว)         -         แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม     9        แห่ง
- ร้านค้า อื่น ๆ            39      แห่ง