จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
  • ลักษณะทั่วไป
    • ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอวังน้อยอยู่ห่างประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25.5 ตารางกิโลเมตร (15,938 ไร่) องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2538 มีที่ทำการอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลข้าวงามและวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะภูมิประเทศ(แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 25.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,938 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 9,563 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ 6,375 ไร่ ตำบลชะแมบ ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านบัวชม        ตำบลชะแมบ
หมู่ที่ 2  บ้านคลองแขก   ตำบลชะแมบ
หมู่ที่ 3  บ้านคลอง 27    ตำบลชะแมบ
หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 27    ตำบลชะแมบ

จำนวนประชากร มีดังนี้
         


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด

ประชากรแยกเพศ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1.
2.
3.
4.

บ้านบัวชม
บ้านคลองแขก
บ้านคลอง 27
บ้านคลอง 27

1659
941
489
257

2046
1286
1136
729

941
644
569
381

1105
642
567
418

 

 

รวมทั้งหมด

3346

5267

2535

2732

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ) ความหนาแน่นของประชากร 183/คน/ ตารางกิโลเมตร