สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์  สำนักงานปลัดฯ : 0-8990-0464-0, กองคลัง : 0-8990-0259-2, กองช่าง : 0-8990-0385-2
โทรสาร : 0-3527-2039 อีเมล์ :
admin@chameap.go.th
Powered By WNT.CO.TH